0
back
Hayanari Shimoda
Hayanari Shimoda
Share
twitter icon
facebook icon
Nationality
back to driver info
Fastest Laps
1
2
1000 km of Monza
15
Zytek Motorsport
Zytek 04S
Zytek ZG348
Tom Chilton
LMP1
1
6
2
3
1000 km of Silverstone
15
Zytek Motorsport
Zytek 04S
Zytek ZG348
Tom Chilton
LMP1
2
5